طبق دستور بخش حقوقی شهر فرش فعالیت این سایت متوقف شده است.

لطفا به صورت حضوری به شعب شهر فرش مراجعه کنید.